Vop admin

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel (prodávající): DVFam Group s.r.o., IČO: 096 193 72 DIČ: CZ09619372 Sídlo: Hnězdenská 767/2 b, 181 00  Provozovna: APEIRON office center, Studio Figura Praha Karlín, Sokolovská 192/79, Praha 8, 186 00, Karlín Bankovní účet: 2904756002/5500

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy, práva, a povinnosti mezi poskytovatelem služeb/prodávajících produktů (dále jen Společnost) – služby uvedené na provozovně, a druhou osobou – kupujícím/zákazníkem/uživatelem poskytovaných služeb a produktů (dále jen kupující).

1.2. Společnost poskytuje kosmetické služby, maserské, regenerační a rekondiční služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Objednáním služby (osobně, telefonicky, SMS, přes webové rozhraní, sociální sítě), nákupem dárkového poukazu, permanentky, nákupem služby nebo produktu projevuje kupující svůj souhlas s těmito VOP. Nesouhlasí-li kupující s VOP, má možnost služeb nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, SMS, přes webové rozhraní, sociální sítě). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

2.2. Při objednání termínu musí kupující sdělit své identifikační údaje – jméno, příjmení, telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.

2.3. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem – osobně, telefonicky, SMS, e-mailem. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si společnost vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet společnosti.

2.4. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním do 20 minut, bude mu ošetření zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.

2.5. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním větším než 20 minut, společnost si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. V tomto případě je kupující povinen uhradit storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby ihned na místě.

2.6. Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, společnost si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet společnosti. Společnost si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.

2.7. Nedostaví-li se kupující, který vlastní dárkový poukaz na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, dárkový poukaz automaticky propadá a kupující ztrácí nárok na jeho využití.

2.8. V případě neuhrazení storno poplatku ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet společnosti, si společnost vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.

2.9. Společnost přijímá platby platební kartou.

3. Dárkové poukazy

3.1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

3.2. Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.

3.3. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.

3.4. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně po dobu 6 měsíců.

3.5. Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Pokud je dárkový pokaz vystaven na více ošetření, musí ve lhůtě jeho platnosti proběhnout alespoň jedno ošetření. Zbylá ošetření musí být provedena nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od vydání dárkového poukazu. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.

3.6. Kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohla společnost ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.

3.7. Dostaví-li se kupující na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, společnost si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. Službu může poskytnout v případě, že za ni kupující zaplatí cenu dle ceníku – hotově nebo kartou.

3.8. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, společnost tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující společnosti ihned na místě – v hotovosti. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

3.9. Prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.

4. Permanentky

Permanentku nelze směnit za hotovost.
Permanentku lze využít pouze na službu, která je na ní uvedena.
Platnost permanentky nelze prodloužit.
Permanentka je platná ode dne vystavení včetně po dobu 6 měsíců.
Permanentku je možné čerpat pouze ve lhůtě její platnosti. Pokud je permanentka vystavena na více ošetření / služeb, musí ve lhůtě její platnosti proběhnout alespoň jedno ošetření / služba. Zbylá ošetření / služby musí být provedené nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od vydání permanentky. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na její využití.
Kupující musí permanentku předložit ještě před vykonanou službou, aby mohla společnost ověřit její platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní permanentka nemusí být akceptována.
Dostaví-li se kupující na objednanou službu s permanentkou po její platnosti, společnost si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. Službu může poskytnout v případě, že za ní kupující zaplatí cenu dle ceníku – hotově nebo kartou.
Prokáže-li se kupující neplatnou permanentkou až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.
Permanentku může využít jen klient, na jehož jméno byla zakoupena permanentka.

5. Odmítnutí služby poskytovatelem

5.1. Společnost si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

a) kupující trpí kontraindikacemi

b) kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) kupující se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu (např. zápach, viditelné nečistoty atd.)

e) kupující se dostaví v doprovodu více osob, nebo předem nenahlášeného doprovodu

f) kupující se bude chovat nevhodně či vulgárně. V případě odmítnutí si společnost vyhrazuje právo nárokovat po zákazníkovi storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby.

g) kupující je osobou mladší 18 let.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služby kupujícímu, pokud kupující opakovaně nebo podstatným způsobem poruší tyto VOP nebo Návštěvní řád Studia či pokud opakovaně nedbá pokynů vedení nebo zaměstnanců Společnosti, zodpovědných za chod Studia a bezpečnost v ní. Odmítne-li Společnost poskytnout službu kupujícímu podle tohoto bodu, má právo ponechat si již zaplacené služby jako smluvní pokutu za porušení těchto VOP nebo Návštěvního řádu i v případě, že se vztahují k období po ukončení poskytované služby.

6. Doprovod a přístupnost

6.1. Kupujícího mohou po předchozí domluvě se společnosti na službu doprovázet maximálně 2 osoby (dále jen doprovod). Společnost může přítomnost doprovodu zakázat.

6.2. Doprovod se musí po celou dobu služby chovat slušně, příliš nemluvit a nenarušovat průběh návštěvy. Doprovodu nevznikají nároky na využívání vybavení provozovny.

6.3. Společnost si vyhrazuje právo doprovod kdykoliv vyzvat k odchodu. Po výzvě doprovod ihned provozovnu opustí.

7. Odpovědnost Smluvních stran

7.1. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Kupujícímu vzniknout v důsledku nedodržení postupu či pokynů Společnosti, jejích zaměstnanců. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Kupující způsobí úmyslně, z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice.

7.2. V případě, že Kupující zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání Služeb, nebo by takovéto pokračování mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit Společnosti či jejím zaměstnancům a ihned ukončit využívání Služeb.

7.3.Společnost nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností kupujícího před, během, i po ošetření v prostorách provozovny.

7.4. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších činností) kupujícímu jsou k dispozici šatní skříňky. Kupující je odpovědný za bezpečné zamknutí své šatní skříňky. Společnost neodpovídá za škodu na věcech odložených v šatní skříňce.

7.5. Kupující si nesmí přinášet cennosti (např. mobilní telefony, přenosné počítače). Společnost neodpovídá za peníze nebo další cennosti (zejména mobilní telefony, notebooky), které si kupující s sebou přinesl.

8. Ceny

8.1. Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí na provozovně. Ceny jsou smluvní.

8.2. Objednáním služby kupující souhlasí s uvedenými cenami.

8.3. Společnost si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.

8.4. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si Společnost vyhrazuje právo cenu po upozornění kupujícího navýšit.

8.5. Společnost je plátcem DPH.

9. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

9.1. Vstupem do provozovny vyjadřuje kupující souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem společnosti a zavazuje se k dodržování bezpečnostních pokynů společnosti.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Společnost zpracovává osobní údaje kupujícího, které jsou uvedeny v Kartě klienta nebo jí je Kupující sdělil, aby mohl plnit své právní povinnosti nebo aby se souhlasem kupujícího zasílal obchodní sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil kupující souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji Společnosti, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Společnost nakládá s osobními údaji Kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává.

Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv Kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společnost prohlašuje, že

zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy,

zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,

přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů.

v případě porušení zabezpečení osobních údajů s ohrožením práv a svobod fyzických osob bude informovat dozorový orgán, případně subjekty údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto VOP jsou platné od 27. 05. 2022 tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Společnost si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.